کلاف سر در گم ۱

خسته ام ...سر در گم هستم...خیلی زیاد... ادامه بدهم ؟ متوقف شوم ٬ تغییر دهم یا تغییر کنم؟ 

این سوال ٬ کل زندگیم  را جلوی نظرم می آورد. در تمام مدت زندگی هیچ وقت درست تصمیمنگرفتم. همیشه تصمیماتم شتابزده٬ احساسی و بیخردانه بوده است. هنوز هم همینطور است. هنور هم نتوانسته ام راه حلی برای کنترل این غلیان احساساتم پیدا کنم. منطق من تا به امروز احساسم بوده است و همیشه باعث رنج و نگرانی و اضطرابم. از دیروز دوباره به هم ریختم. درست موقع نوشتن پایان نامه ی ارشد به این سوال رسیدم که آیا دارم کار درستی انجام میدهم؟ نوشتن در مورد تغییر کاربری کلیساها به مکانی برای نمایش هنر معاصر چه دردی از جامعه ی بشری را دوا می کند؟ از دیروز دیگر نمیتوانم بنویسم. تصور این که  بی خیال از همه ی ارزش های زندگی و ارزش های انسانی در حال نوشتن موضوعی بیهوده هستم  دیوانه ام  می کند. احساس حماقت می کنم . خسته ام... خسته از خودم از تصمیماتم از اشتباهاتم از همه چیز... باز هم ادامه دهم؟[ بازدید : 18 ]
[ سه شنبه 3 مرداد 1396 ] [ 2:31 ] [ Nostalgique ]

خواجه نگهدار مرا

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا

یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا

نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی

سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا

نور تویی سور تویی دولت منصور تویی

مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی

قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا

حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی

روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی

پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا


[ بازدید : 17 ]
[ دوشنبه 26 تير 1396 ] [ 16:37 ] [ Nostalgique ]